Přeskočit na obsah

Výběrové řízení na rezidenční místo

Název a adresa vyhlašovatele: MUDr. Ladislav Štěpánek, Ph.D., Na Odpoledni 1042/19, 75002 Přerov; IČ: 14250225.

Výše uvedený tímto dne 25. 6. 2024 vyhlašuje výběrové řízení na jedno rezidenční místo lékaře v oboru Všeobecné praktické lékařství (VPL), který si tak splní podmínky k atestaci. Nejedná se o náhradu za dr. Štěpánka.

Přihlášky je možné podávat do 31. 7. 2024. Adresa pro podání přihlášek do výběrového řízení (osobně nebo poštou): MUDr. Ladislav Štěpánek, Na Odpoledni 1042/19, 75002 Přerov. Při zachování náležitostí lze využít též datovou schránku nebo e-mail. Veškeré informace k přihláškám a podmínkám výběrového řízení naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Přihláška do výběrového řízení je ke stažení zde.

Seznam příloh/dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:

 • Vyplněný osobní dotazní (ke stažení zde),
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
 • Je-li lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem, potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • Přehled odborné praxe.

Kritéria pro hodnocení uchazečů – hodnotící komise posoudí splnění formálních náležitostí přihlášky a stanoví pořadí uchazečů podle bodového zisku na základě těchto kritérií:

 • Zájem o práci v oboru VPL (1-10 bodů),
 • Zájem o výkon povolání v daném regionu (1-10 bodů),
 • Předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL (1-10 bodů),
 • Komunikační schopnosti (1-10 bodů),
 • Schopnost pracovat s informačními technologiemi (1-10 bodů).

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.